Szalézi nyár 2020 – tartományi programok fiataloknak

A Don Bosco Szaléziak, a Segítő Szűz Mária Leányai és a Szalézi Ifjúsági Mozgalom fiataljai idén nyáron is megrendezik mind…

Lelkigyakorlat „régebb óta fiataloknak” 2020-ban is

Szalézi vezetésű lelkigyakorlatra hívjuk az idősebb korosztályt 2020. augusztus 31– szeptember 3. között (hétfő-csütörtök) Péliföldszentkeresztre a Szalézi Munkatársak Egyesülete szervezésében.

Meghívó - Szalézi Ministránstábor 2020

Idén már 26-ik alkalommal szervezik meg a Don Bosco Szaléziak közkedvelt ministránstáborukat július 14-18. között Péliföldszentkereszten.

Szűz Mária hét fájdalmának rózsafüzére

Egyik legszebb ájtatosság, amellyel a keresztények a Boldogságos Szüzet tisztelik, a Szűz Mária hét fájdalmának szentolvasója. Ezt több pápa, de különösen XIII. Benedek és XII. Kelemen nemcsak jóváhagyta, hanem igen sok búcsúval megajándékozta. A kultusz eredetét a kutatásnak még nem sikerült teljesen tisztázni. Aligha tévedünk, ha kibontakozását a keresztes háborúk Szentföld-élményében, és a nyomában születő passiómisztikában keressük. Felvirágoztatása körül különösen a koldulórendek, főleg a ferencesek, majd önállóbban a szerviták buzgólkodnak. A szervita rend tagjai ezt a szentolvasót szokták minden nap imádkozni.

Ebben a rózsafüzérben Szűz Mária hét fájdalmának titkairól elmélkedünk Péliföldszentkereszt kegytemplomának üvegablakai segítségével. Minden titokhoz egy Miatyánkot és hét Üdvözlégyet mondunk. A „hétfájdalmas” rózsafüzér 7-szer 7 fekete szemet tartalmaz, a hetedek között pedig egy-egy érem található, melyen a hét fájdalom van megjelenítve. A befejezés 1+3+1 szemből áll.

 

Titkok és rövid elmélkedés

 • 1. Akinek bemutatásakor lelkedet a fájdalom tőre járta át
 • Ó, Szentséges Szűzanyánk, a te szeplőtelen szívedet mély fájdalom járta át, amikor az agg Simeon jövendölését hallottad Jézusod bemutatásakor.

Szívesen hozok-e áldozatot az Úr kedvéért? Kérem-e áldozatvállalásom közben a Szűzanya együttérző közbenjárását?

Kegyelmek Asszonya, áldd meg a jótevőket nagylelkűségük e szíves ajándékáért és add, hogy az öledben szunnyadó isteni kisded vezérlő világosságuk maradjon az élet küzdelmes útjain.
Dicsőség...
Fájdalmas Szűzanyánk könyörögj érettünk!

 • 2. Akivel Egyiptomba menekültél
 • Ó, Szentséges Szűzanyánk, a te Szeplőtelen Szívedet nagy aggodalom járta át, amikor Jézusoddal és Szent Józseffel Egyiptomba kellett menekülnöd — Isten akaratának megfelelően.

Oda tudok-e figyelni az apró jelekre, melyek Isten akaratát jelzik számomra? Tudom-e, akarom-e Isten akaratához igazítani életemet? Kérem-e Isten akaratának követéséhez a Szűzanya segítségét?

Anyánk, akinek az egyiptomi futás oly fájdalmas tőrt döfött szívedbe, fogadd szeretetünk zálogát azért a nagy kegyelemért, hogy hozzánk a bűn örvényében fuldokló ifjúságot a dermedt, sebes lelkükbe mi ültethetjük át a jóság és tisztaság liliomát.
Dicsőség...
Fájdalmas Szűzanyánk könyörögj érettünk!

 • 3. Akit három napon át bánkódva kerestél
 • Ó, Szentséges Szűzanyánk, a te Szeplőtelen Szívedet nagy bánat járta át, amikor szeretett Jézusodat három napon át nem találtad, akármerre kerested.

El tudok-e újra és újra indulni bűneimmel, megkeresni Jézust, hogy a bűnbánat kegyelmében részesülhessek, meggyónhassak? Tudok-e, akarok-e bánkódni bűneim miatt?

Szűzanyánk, hálásak vagyunk közbenjárásodért, hogy Isten fiunkat a szerzetesi és papi szolgálatra meghívni kegyeskedett. Segítsd, el ne lankadjon a lelkekért vívott küzdelemben és mondja el ő is a templomban megtalált Szent Fiaddal: „Nekem abban kell lennem, ami az én Atyámé!”
Dicsőség...
Fájdalmas Szűzanyánk könyörögj érettünk!

 • 4. Akit a nagy kereszttel terhelve a Kálváriára menni láttál
 • Ó, Szentséges Szűzanyánk, a te Szeplőtelen Szívedet mély részvét járta át, amikor a keresztet hordozó Jézusoddal találkoztál a Kálvárián.

Akarom-e, tudom-e tudatosan vállalni kisebb-nagyobb keresztjeimet nap mint nap, Megváltónk példáját követve? Kérem-e a Szűzanya segítségét, hogy szívesen hordozzam keresztemet?

Esedezzél, hogy amint a keresztúton Te is Jézusod vérlepte arcába nézhettél, tőlünk se vonja meg kegyelmi jelenlétét.
Dicsőség...
Fájdalmas Szűzanyánk könyörögj érettünk!

 • 5. Akit megfeszíteni láttál
 • Ó, Szentséges Szűzanyánk, a te Szeplőtelen Szívedet végtelen fájdalom járta át, amikor láttad Jézusodat keresztre szegezni. Egyedül János tartott ki melletted ezen az úton, az apostolok közül. Ne hagyjam, hogy szívemet eluralja a bűneim feletti bánatom, mert akkor az isteni szeretet nehezen tudja megsebezni azt.

Rá tudok-e hagyatkozni a Szűzanyára, mint ahogy János apostol tette, hogy Jézus keresztre feszítését átérezve a hitem elmélyülhessen?

Együttérző szívvel állunk veled, fájdalmas Anyánk, Szent Fiad keresztje alatt és kérünk, hogy adj kegyelmet azoknak, akik az élet terhétől roskadozva erre a kegyhelyre zarándokolnak megnyugvásért, szíved melegéért és békéért.
Dicsőség...
Fájdalmas Szűzanyánk könyörögj érettünk!

 • 6. Akinek holt Szent testét öledbe helyezték
 • Ó, Szentséges Szűzanyánk, a te Szeplőtelen Szívedből egy sóhaj tört fel, amikor szeretett Jézusod holttestét öledbe helyezték, miközben hulló könnyeiddel mostad azt. Részben az én bűneim miatt halt meg Krisztus.

Igyekszem-e napról napra elhatározni, hogy meghalok a bűnnek? Kérem-e ehhez a Szűzanya segítségét, aki a bűneink miatt szenvedő szent Fiát siratta mély együttérzésben?

Bosco Szent János magyar fiai hálás szívvel köszönjük, Nagyasszonyunk, azt a küzdelmes múltat, amelyben a krisztusibb magyar jövőért küzdöttünk. Életünket ajánljuk azért, hogy örömödre levegyük Jézust a keresztről, amelyre újra felfeszítette a bűn és a gyűlölet.
Dicsőség...
Fájdalmas Szűzanyánk könyörögj érettünk!

 • 7. Akit (a feltámadás hitében) sírba tenni láttál
 • Ó, Szentséges Szűzanyánk, a te Szeplőtelen Szíved keserves vergődést élt át, amikor szeretett Jézusodat sírba tenni láttad. A Te feltámadásba vetett hited tartotta csak benned a lelket.

Kérem-e a Szűzanyát, hogy a feltámadásba vetett hitet élessze fel bennem éppúgy, mint ahogy János apostolban és a többiekben felélesztette, ébren tartotta?

Hétfájdalmas Szűz, aki erős szívvel tartottad öledben meghalt Krisztusunkat, adj nekünk is lelkierőt, hogy türelmes szenvedésünk érdeméül ajándékozza meg az Isten az emberiséget igazságos békével, adjon írt fájdalmainkra, lobbantsa lángra a világot megújító szeretet zsarátnokát és így Őbenne mindnyájan egyek lehessünk.
Dicsőség...
Fájdalmas Szűzanyánk könyörögj érettünk!

 

Befejezés: Üdvözlégy (3 -szor)... Hiszekegy...
Üdvözlégy titok (3-szor): Akit sok könnyhullatással megsirattál
Hiszekegy.
A meghalt hívek lelki üdvéért: Miatyánk... Üdvözlégy.

Imádkozzál érettünk, fájdalmas Szűzanya, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

 

Könyörögjünk.
Uram Jézus Krisztus! Most és halálunk óráján esedezzék érettünk a te kegyességednél szent anyád, a boldogságos Szűz Mária, kinek szentséges lelkét a fájdalom tőre általjárta. Teáltalad, Úr Jézus Krisztus, világ megváltója, ki az Atyával és Szentlélekkel egyetemben élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

(Források: Bálint Sándor Ünnepi kalendárium, Jánossy Gábor szerk. Rózsafüzér imakönyv) 

 

Imádkozzunk!

Sokszor érezzük úgy, hogy az imádság nagyon unalmas, céltalan és nem hoz eredményeket. Azért tűnhet ez így, mert sok ember éli életét imádság nélkül, mégis sokkal jobb életük van, mint nekünk, szaléziaknak.
Sok pap pont azért hagyta el hivatását, mert nem tudott ellenállni az élet csábításainak.
Amikor még szemináriumba jártam, egy felmérést végeztek Lengyelországban azok között a papok és hívők között, akik elhagyták Istenhez kötődő élethivatásukat. A legfőbb ok, amivel a lelkek megmentése érdekében végzett munkájuk során nem tudtak megbirkózni, az imádságra fordított idő hiánya volt. Úgy gondolták, hogy sokat tesznek a világért, de másfelől hiányzott az imaéletük. Úgy tűnhet, hogy az ima céltalanná válik és a legmélyebb értelme rejtve marad, ha elcsigázottan és megcsömörlötten térdelve imádkozunk a kápolnában mindig ugyanazokkal az emberekkel. Ezek az imádságok olyan automatikusak. Nincs bennünk megállás, idő az elmélkedésre, csak igyekezet, hogy a lehető leggyorsabban a végére érjünk. De az ilyen imáknak, melyeket szolgálatból végzünk, nagyobb jelentősége és több értelme van Isten előtt, mint azoknak az imáknak, melyeket jó hangulatban mondunk.
Az imaélet legnagyobb titka: a hűség az imához. A titok a mindennapi hűséges imádságban rejlik.

P. Kukuczka Robert SDB
 

Megjelent: 21214 alkalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A Lelkigyakorlatos Ház számlaszáma:11784009-20604266
 

A kegytemplom felújítása

térkép

+36-33/506-340
+36-20/235-9006

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Szalézi Lelkigyakorlatos Ház
2533 Bajót- Péliföldszentkereszt, Pf. 3

Copyright © 2012 LDnet